މަދަހަ މުބާރާތް 2022ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މަދަހަ މުބާރާތް 2022ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
22 ނޮވެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެސް.ޓީ.އޯ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތް 2022ގެ ނަތީޖާ:

- 06 އަހަރުން ދަށް:

1 ވަނަ ޢަލީ އަކްޔާސް އަޙްމަދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

2 ވަނަ އައިލީ މުޙައްމަދު ނިޘާމް، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

3 ވަނަ ޔޫދު ޢަލީ ފުޢާދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

4 ވަނަ ޒިވީ ޒާހިދު ޙަސަން، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

5 ވަނަ ޢައިދަން މުޢާޛު ޙަސަން، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

- 09 އަހަރުން ދަށް:

1 ވަނަ ސާރާ އަސްޢަދު އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

2 ވަނަ އައިރިން ޝާހިދު އިސްމާޢީލް، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

3 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޝާޢީ ޙުސައިން ޝަފީޤު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

4 ވަނަ އާލިޔާ އިބްރާހީމް ސަޢީދު، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

5 ވަނަ އިބްރާހީމް ދިޔާން ޢަބްދުއްޞަމަދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

- 11 އަހަރުން ދަށް:

1 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޢައިނީ ބިންތު ޢަލީ، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

2 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޒިވާ ޒައިދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

3 ވަނަ ޢާއިޝަތު ރިފްޢާ ރާޟީ، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

4 ވަނަ އަންޖަލް ޢަލީ އިބްރާހީމް، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

5 ވަނަ ޝިޢުރާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

- 13 އަހަރުން ދަށް:

1 ވަނަ ދީމް މުޙައްމަދު ނިޝާދު، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

2 ވަނަ ޔޫނުސް ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

3 ވަނަ މުޙައްމަދު އައިކް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

- 16 އަހަރުން ދަށް :

1 ވަނަ އާމިނަތު ޢައިނީ އަޙްމަދު، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

2 ވަނަ އާމިނަތު ޝާހިޔާ ބިންތު އަޙްމަދު މިހާދު، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

3 ވަނަ ފާޠިމަތު ޒީޝާން ޒުބީން، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

- 19 އަހަރުން ދަށް:

1 ވަނަ ފާޠިމަތު އިމްތިޘާލް ޝަރަފުއްދީން، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

2 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޝާއިސްތާ މަސްޢޫދު، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

3 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޔާޝާ ޝުޖާއު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

- ޅެންވެރިކަމުގެ ބައި:

1 ވަނަ އާއިޝަތު ރީމް އަޙްމަދު ޒުހައިރު، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

2 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޝައިހާ ޙަސަން، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

3 ވަނަ އާމިނަތު އަރީބާ އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ ދަރިވަރު: އާމިނަތު ޢައިނީ އަޙްމަދު، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ ދަރިވަރު: ފާޠިމަތު އިމްތިޘާލް ޝަރަފުއްދީން، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ ދަރިވަރު: ޢާއިޝަތު ޝާއިސްތާ މަސްޢޫދު، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ ޤްރޫޕް މަދަހަ: ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ ޤްރޫޕް މަދަހަ: ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ ޤްރޫޕް މަދަހަ: މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް


މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ސްކޫލް: ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ސްކޫލް: ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ސްކޫލް: މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

- ޚާއްސަ ބައި:

1 ވަނަ ޢާއިޝަތު އަންޖަލް އައިމަން ޢަލީ، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

2 ވަނަ ޝަޔާން ސަޢީދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

3 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޒާމަން އަސްޢަދު، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

4 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޢައިނާ ޙަސަން، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

5 ވަނަ ޢާއިޝަތު ޢާލިޔާ އަދުހަމް އާދަމް، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

6 ވަނަ ޔަލާ އަސްލަމް ޙުސައިން ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް