ގައުމީ 60 ވަނަ ޓީޓީ މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޓީމުން ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދައިފި

ގައުމީ 60 ވަނަ ޓީޓީ މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޓީމުން ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދައިފި
1 ޖެނުއަރީ 2023

ޖުމްލަ 65 ކުޅުންތެރިންނާއެކު މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 25 އިން 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ ތިން ކެޓަގަރީ އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ 13 އަހަރުން ދަށް، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނެވެ.


މިމުބާރާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޓީމުން ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދައިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކަކީ:

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލް އަންހެން ޗެންމަޕިއަން: މިޝްޔާ އަހުމަދު އާދަމް

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލް ރަނަރަޕް: އާމިނަތު ޒާޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް އަންހެން ޗެންމަޕިއަން: މިޝްޔާ އަހުމަދު އާދަމް އަދި އާމިނަތު ޒާޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް އަންހެން ބޮރޯންޒް:އައިޝަތު ނަބާހަތު އަމްޖަދު އަދި އާމިނަތު ޝަޔާން

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލް ފިރިހެން ބޮރޯންޒް: މުހައްމަދު އާން އަލީ

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް ފިރިހެން ޗެންމަޕިއަން: އައިމަން އަހުމަދު ރަޝީދު އަދި ޔަޒީން ހުސައިން ޝަރީފް

-13 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް ފިރިހެން ރަނަރަޕް: މުހައްމަދު ޒާއިމް އަހްމަދު އަދި މުހައްމަދު އާން އަލީ

-17 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް އަންހެން ބޮރޯންޒް: މިޝްޔާ އަހުމަދު އާދަމް އަދި އާމިނަތު ޒާޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް

-17 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް ފިރިހެން ބޮރޯންޒް: އައިމަން އަހުމަދު ރަޝީދު އަދި ޔަޒީން ހުސައިން ޝަރީފު

-ޤައުމީ ރޭންކިންގ 13 އަހަރުން ދަށް ފިރިހެން:

ރޭންކް 1- މުހައްމަދު އާން އަލީ

ރޭންކް 2 - ޔަޒީން ހުސައިން ޝަރީފް

ރޭންކް 3 - މުހައްމަދު ޒާއިމް އަހްމަދު

-ޤައުމީ ރޭންކިންގ 13 އަހަރުން ދަށް އަންހެން:

ރޭންކް 2- މިޝްޔާ އަހުމަދު އާދަމް

ރޭންކް 4 - އާމިނަތު ޒާޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް

ރޭންކް 6 - އައިޝަތު ނަބާހަތު އަމްޖަދު

ރޭންކް 7 - އާމިނަތު ޝަޔާން

-ޤައުމީ ރޭންކިންގ 15 އަހަރުން ދަށް ފިރިހެން:

ރޭންކް 3 - މުހައްމަދު ޒާއިމް އަހްމަދު

ރޭންކް 4 - ޔަޒީން ހުސައިން ޝަރީފު

ރޭންކް 5 - މުހައްމަދު އާން އަލީ

ރޭންކް 6 - އައިމަން އަހުމަދު ރަޝީދު

-ޤައުމީ ރޭންކިންގ 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން:

ރޭންކް 5- މިޝްޔާ އަހުމަދު އާދަމް

ރޭންކް 8 - އާމިނަތު ޒާޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް

ރޭންކް 10 - އައިޝަތު ނަބާހަތު އަމްޖަދު

ރޭންކް 12 - އާމިނަތު ޝަޔާން

ފުވައްމުލައ ސިޓީގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް  އިންޑޯ ހޯލެއް ހުޅުވައި އިންޑިއާގެ ކޯޗް ސުޕްރަކާޝް ސަހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަމްރީނުތައް ފެށިތާ އަދި މިވީ 6 މަސްދުވަހެވެ. މިކުރު މުއްދަތުގައި ކޯޗުންނާިއ ކުޅުންތެރިން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދުނު މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.